Skip to content

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Muzem Fabryki Norblina działającym pod adresem: www.sklep.muzeumfabrykinorblina.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;
  • Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub innego operatora publicznego zajmującego się dostarczaniem przesyłek;
  • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
  • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;
  • Sprzedawcy – rozumie się przez to ArtN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841) przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, NIP: 7010060272;
  • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.muzeumfabrykinorblina.pl;
  • Towarze lub Towarach – rozumie się przez to wybrane towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
  • Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Dostępność towarów jest aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 5. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży Towarów, jak również sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  • Posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
  • Nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
  • Wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
  • dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
   Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Kupuję i płacę”.
 4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Kupuję i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie. 

Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówień

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji. Zamówienie realizowane jest maksymalnie w okresie 3 dni roboczych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • Złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia (w tym zawierających błędne oznaczenie Towarów),
  • Wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
  • Złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 4. Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku z wyjątkiem przerw technicznych.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę lub przez Dostawcę. Możliwe jest także osobiste odebranie zamówionych Towarów na BioBazarze w kompleksie Fabryki Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53. 
 6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej. 
 8. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu – przelewy24, systemu BLIK lub karty płatniczej/kredytowej. Dostępne systemy płatności mogą ulegać zmianie i każdorazowo prezentowane są na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Płatność za Towar oraz płatność Kosztów dostarczenia Towaru musi nastąpić z góry w sposób określony w pkt. 1 powyżej (także w przypadku odbioru osobistego Zamówienia) – zapłata ww. należności jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia.

Dostawa zamówionego Towaru 

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki za pośrednictwem Dostawcy. Możliwe jest także osobiste odebranie zamówionych Towarów w Muzeum Fabryki Norblina (punkt Bilety Info) w kompleksie Fabryki Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53.
 2. Dostawy będą realizowane w zasięgu terytorialnym wskazanym na stronie internetowej Sklepu. Dostępne zasięgi terytorialne mogą ulegać zmianie i każdorazowo prezentowane są na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty ceny na koncie Sprzedawcy. Do czasu realizacji wysyłki Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawy będą realizowane w środy, piątki i soboty w godzinach między 11:00 a 18:00. Odbiór osobisty zamówionych Towarów może nastąpić w godzinach otwarcia BioBazaru w kompleksie Fabryki Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 (wtorek – piątek od 10:00 do 18:00, sobota od 07:30 do 16:00).
 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz Ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

Zwrot zakupionego Towaru

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej: https://box.biobazar.org.pl/formularz-zwrotu
 7. Towar odsyłany jest na adres ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa

Reklamacja Towaru

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres: 
  • ArtN Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa;
  • Przesłane na adres e-mail: muzeum@fabrykanorblina.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu box.biobazar.org.pl 
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych. 
 2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej. 
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody i w celach wynikających z udzielonej zgody – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 10. Z polityką prywatności można zapoznać się pod adresem https://box.biobazar.org.pl/polityka-prywatnosci.

Dane kontaktowe

 1. We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie, a także w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  • Pocztą pod adresem: ArtN Sp. z o.o., ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa;
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508 717 445;
  • Za pośrednictwem e-mail: muzeum@fabrykanorblina.pl.

Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulują odmiennie prawa lub obowiązki Klienta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają przepisy prawa. 
 2. Regulamin może podlegać zmianom zgodnie z pkt. 4 poniżej. 
 3. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane na podstawie decyzji Sprzedawcy. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie po ich udostępnieniu na stronie internetowej Sklepu, chyba że zmiana musi być wdrożona wcześniej z uwagi na zmianę w przepisach prawa. Zmiany Regulaminu nie wpływają na transakcje zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.