Skip to content

Komunikat dotyczący ochrony danych osobowych

ArtN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841) przy ul. Żelaznej 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, NIP: 7010060272; („Administrator”), w wykonaniu postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do w celach niezbędnych do: (i) zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) odpowiedzi na zapytanie dotyczące elementów oferty handlowej Administratora lub spraw związanych z działalnością Administratora (iv) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (v) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (vi) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (m.in. w celu wysyłki newslettera). W każdym przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora może ono obejmować: dochodzenie roszczeń Administratora, obronę przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, marketing bezpośredni usług Administratora, świadczenie usług lub komunikowanie się z Państwem. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO tj. art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), c) i lit. f) RODO
  2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;
  3. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
  4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
  7. Dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);
  8. Podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności
  9. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane.